L'INVOCATION D'INTERCESSIONDouà-é-Tawwassoul

(Recommandé le Mardi Soir)

Allàhoumma sallé ‘alà Mohammadinw wa àli Mohammad,

Bismillàhir Rahmànir Rahim,

Allàhoumma inni ass-aloka wa atawadjaho élayka, bé nabiyéka nabiyir rahmaté Mohammadan sallallàho alayhé wa àléh.

- Yà abal Kassim yà Rassouloullàh, yà imàmar rahmàh, yà sayedena wa mawlàna inna tawadj-jahnà wastashfa'anà, wa tawassalnà béka élallàh, wa kaddamnaka bayna yaday hàdjàténa yà wadjihane indallàh ishfa’alanà indallàh.

- Yà abal Hassane yà Amiral Mo’ménine, yà Aliyabna abi Taleb, yà houdj-jatallàhé alà khalké, yà sayedena wa mawlàna inna tawadj-jahnà wastashfa'anà wa tawassalnà béka élallàh, wa kaddamnaka bayna yaday hàdjàténà yà wadjihane indallàh ishfa'alanà indallàh.

- Yà Fatémataz-zahra, yà binti Mohammad, yà kourrata aynir Rassoul, yà sayedatanà wa mawlàtanà, inna tawadj-jahnà wastashfa'anà, wa tawassalnà béki élallàh, wa kaddamnaki bayna yaday hàdjàtina, yà wadjihatane indallàh, ishfa’ilana indallàh.

- Yà abà Mohammad, yà Hassanabna Ali, ayohal Moudjtabà, yabna Rasoulillàh, yà houdj-jatallàhé alà khalké, yà sayedena wa mawlàna inna tawadj-jahnà wastashfa'anà wa tawassalnà béka élallàh, wa kaddamnaka bayna yaday hàdjàténà yà wadjihane indallàh ishfa'alanà indallàh.

-Yà abà Abdillah, yà Housseinabna Aliyine, ayyohashahidil mazloum, yabna Rassoulillah, yà houdj-jatallàhé alà khalké yà sayedena wa mawlàna inna tawadj-jahnà wastashfa'anà wa tawassalnà béka élallàh, wa kaddamnaka bayna yaday hàdjàténà yà wadjihane indallàh ishfa'alanà indallàh.

-Yà abà Mohammad, yà Aliyabnal Houssein, yà Zainoul Abédine, ayohas-sadjàd, yabna Rassoulillàh, yà houdj-jatallàhé alà khalké, yà sayedena wa mawlàna inna tawadj-jahnà wastashfa'anà wa tawassalnà béka élallàh, wa kaddamnaka bayna yaday hàdjàténà yà wadjihane indallàh ishfa'alanà indallàh.

- Yà abà Djaffar, yà Mohammadabna Ali, ayohal Baker, yabna Rassoulillàh, yà houdj-jatallàhé alà khalké, yà sayedena wa mawlàna inna tawadj-jahnà wastashfa'anà wa tawassalnà béka élallàh, wa kaddamnaka bayna yaday hàdjàténà yà wadjihane indallàh ishfa'alanà indallàh.

- Yà abà Abdillàh, yà Djaffarabna Mohammad, ayhos Sàdeq yabna Rassoulillàh, yà houdj-jatallàhé alà khalké, yà sayedena wa mawlàna inna tawadj-jahnà wastashfa'anà wa tawassalnà béka élallàh, wa kaddamnaka bayna yaday hàdjàténà yà wadjihane indallàh ishfa'alanà indallàh.1 2 3 next